صفحه اصلی > آگهی > مناقصات 

 
  عنوان مناقصه :پروژه دیوار کشی ایستگاههای T.B.S و گابیون بندی و ایمن سازی خطوط گازدار و شبکه و علمک پراکنده در شهرستانهای سرابله ، سیروان ، آسمان آباد ، بخش زاگرس و روستاهای تابعه آنها
  آگهي در محدوده :عمومي
  آگهي در محدوده :شركت گاز استان ايلام
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار : 09/02/1398
  آخرين مهلت : 19/05/1398
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره گ35/ 5 /98 دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان ايلام موضوع مناقصه:پروژه دیوار کشی ایستگاههای T.B.S و گابیون بندی و ایمن سازی خطوط گازدار و شبکه و علمک پراکنده در شهرستانهای سرابله ، سیروان ، آسمان آباد ، بخش زاگرس و روستاهای تابعه آنها . مبلغ كل برآورد (اجرا + كالاي عهده پيمانكار): 10.925.631.957 ریال مبلغ تضمين: 546.282.000 ریال نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي 2174530621004 بانك ملي شعبه ميدان امام حسن (ع)ايلام و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه22/9/94 قید گردیده اند. مدت زمان اجراي پروژه : 300 روز تقویمی محل تامين اعتبار : عوارض گاز بها آخرين مهلت فروش اسناد : 31/ 02/1398 تاپایان وقت اداری آخرين مهلت ارائه پيشنهادات : 18/03/1398 تاپایان وقت اداری زمان گشايش پاكات : 19/03/1398 ساعت 9 صبح محل گشايش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ايلام * از بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 13/7/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده می گردد. شرايط متقاضيان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات 3- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/3/89 وزیر کار و امور اجتماعی . 4-داشتن امكانات ، ماشين آلات و نيروي متخصص 5- داشتن گواهي صلاحيت پيمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با حداقل رتبه 5 . 6- داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 7-قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . محل تحویل و ارايه پيشنهادات ( پاکات تکمیل شده مناقصه ) : دبير خانه شركت گاز استان ايلام هزينه خريد اسناد: 1.000.000 ريال در وجه شركت گاز استان ايلام به حساب سيباي مذكور با ذکر نام شرکت پرداخت کننده و ذکر عنوان مناقصه در فیش پرداختی. هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2.000.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب سیبای شماره 2174530621004 به نام شرکت گاز استان ایلام واریز گردد. آدرس: ايلام – چهارراه پيام نور – بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار شركت گاز استان ايلام سايت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 2235824-0843 - کد فراخوان جهت آگهی مذکور 3.198.481 می باشد .

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب