صفحه اصلی > آگهی > مناقصات 

 
  عنوان مناقصه :خرید قطعات مانیتورینگ
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گ35/31/98 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایلام موضوع مناقصه : خرید قطعات مانیتورینگ مبلغ کل برآورد : 35،224،306،000 ریال مبلغ تضمین : 1،761،215،300 ریال نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به شماره حساب 0112766916004 بانک ملی شعبه میدان امام حسن (ع) ایلام و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره 1 آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره 123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 قید گردیده اند. محل تأمین اعتبار : منابع داخلی آخرین مهلت فروش اسناد: 30/11/1398 تا پایان وقت اداری آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 13/12/1398 تا پایان وقت اداری زمان گشایش پاکات مالی : 14/12/1398 راس ساعت 9:00 صبح -محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایلام. -محل دریافت اسناد: انبار کالا و خدمات بازرگانی واقع در شهرک صنعتی ایلام (ششدار) -محل تحویل و ارائه پیشنهادات (پاکات تکمیل شده مناقصه): دبیرخانه شرکت گاز استان ایلام واقع در ایلام، چهار راه پیام نور ، بلوار تعمیرکاری ، نبش خیابان استاد شهریار ، شرکت گاز استان ایلام. -هزینه خرید اسناد : 1،500،000 ریال در وجه شرکت گاز استان ایلام به شماره حساب مذکور و با ذکر نام شرکت پرداخت کننده و درج عنوان مناقصه در فیش پرداختی. -هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. -هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2،500،000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به شماره حساب 0112766916004 شرکت گاز استان ایلام واریز گردد. - قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. آدرس: ایلام ، چهار راه پیام نور ، بلوار تعمیرکاری ، نبش خیابان استاد شهریار ، شرکت گاز استان ایلام. آدرس سایت : WWW.Shana.ir و http://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir تلفن تماس : 4-08432234303 کد فراخوان آگهی مذکور 824/227/3 می باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب