صفحه اصلی > مشترکین > راهنمای مشترکین عمده 

مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده

  1. ارائه تقاضا به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين شركت گاز همراه با نقشه پلان موقعيت ملك/واحدموردتقاضا و مشخصات نقاط و مراكز مصرف.
  2. بررسي درخواست متقاضي از نظر وجود امكانات فني و برآورد دقيق مصارف مورد نياز
  3. در صورت مثبت بودن نتيجه بررسي ، شرايط عقد قرارداد تعيين گرديده و نامه اي با عنوان “ ابلاغيه “ كه در ان كليه هزينه ها ، شامل هزينه اشتراك ،‌هزينه ايستگاه ، هزينه خط اختصاصي و ساير هزينه هاي متفرقه مشخص شد ه است به متقاضي ارسال مي گردد.
  4. پرداخت هزينه ها توسط متقاضي و ارائه فيش هاي پرداختي به واحد امور مالي شركت گاز
  5. انعقاد قرارداد فروش گاز طبيعي بين شركت گاز و متقاضي و ارجاع قرارداد به واحد گازرساني به صنايع جهت اجراي كار
  6. معرفي نماينده فني شركت متقاضي به واحد گازرساني به صنايع جهت ادامه اجراي كار
  7. تعيين محل ايستگاه توسط نماينده واحد گازرساني به صنايع با هماهنگي نماينده فني مشترك
  8. آماده سازي محل نصب ايستگاه توسط مشترك با هماهنگي و نظر واحد گازرساني به صنايع
  9. اجراي انشعاب و نصب ايستگاه و تحويل گاز به مشترك

تبصـره : ‌مشترك بايــد پس از تعييـن محل نصـب ايستگاه نسبت بــه لـولــه كشي شبكه داخلـي محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهاي شركت گاز) اقدام نمايد كليه مراحل اجراي كار و تبديل سوخت تجهيزات بايستي تحت نظارت عاليه واحد گازرساني به صنايع صورت پذيرد .


نحوه کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین

مشتركيني كه مصرف آنان از 160 متر مكعب تا 000/30 متر مكعب مي باشد ماهانه از دستگاه اندازه گيري آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضريب كنتور ، مصرف استاندارد آنها محاسبه و براي صدور صورتحساب اقدام خواهد گرديد . بديهي است صورتحساب اينگونه مشتركين نيز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحويل خواهد شد . قرائت و توزيع صورتحساب مشتركين داراي مصارف بيش از 000/30 متر مكعب هر 15 روز يكبار انجام خواهد پذيرفت .


سایر خدمات پس از فروش

كليه خدمات پس از فروش از جمله :

*       صدور المثني

*       تسويه حساب

*       اصلاح صورتحسابهاي اشتباه

*       تغيير نام

*       تغيير تعرفه مصرف و فسخ قرارداد

*       وصول مطالبات

*       مطابق مشتركين جزء در ناحيه / شهرستان مربوطه انجام خواهد گرديد.


خدمات واحد تعمیرات

خدماتي از قبيل :

*       رفع قطع گاز

*       رفع نشتي و خرابي تجهيزات

*       سرويسهاي دوره اي تجهيزات ايستگاه

*       كنترل صحت كاركرد دستگاه اندازه گيري بصورت دوره اي توسط واحد تعميرات و امداد ناحيه / شهرستان و همچنين واحد اندازه گيري و كنترل شركت گاز استان انجام خواهد گرفت .


هزینه های برقراری انشعاب

الف: مشتركيني كه آمادگي پرداخت كل هزينه هاي برقراري انشعاب را دارند.

هزينه هاي برقراري انشعاب ( حق اشتراك + هزينه انشعاب + سهم مشترك از خط اختصاصي*)ريال

*       ايستگاههاي 60 به 2 ، 60 به 60 ، 250 به 250 و 1000 به 1000 پوند بر اينچ مربع

سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي + 1,000,000× 44+(ظرفيت ايستگاه)× 137,500

*       ايستگاههاي 250 به 60 و 250 به 15 پوند براينچ

سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي + 10,000,000 ×11 + (ظرفيت ايستگاه ) × 137500

سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي = (طول خط اختصاصي به متر ) × (قطر خط اختصاصي به اينچ) × 44×1,000,000

*       ايستگاههاي 1000 به 60 و 1000 به 250 پوند بر اينچ

سهم مشترك از هزينه خط اختصاصي + 10,000,000×55+(ظرفيت ايستگاه ) × 137500

*       آبونمان تابث ماهيانه مشتركين عمده ( ريال )

ظرفيت ايستگاه × 1375

ب: مشتركيني كه متقاضي عدم پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب ميباشند(انشعاب آزاد)

- آبونمان ثابت ماهانه (ريال)

(طول خط لوله اختصاصي به متر) ×(قطر خط لوله به اينچ)×880+(ظرفيت ايستگاه )×(ضريب آبونمان ثابت ماهانه عمده + 2200)

توضيح: در صورت پرداخت هزينه هاي خط اختصاصي توسط مشترك ، آبونمان ثابت ماهيانه برابر است با:

(ظرفيت ايستگاه )×(ضريب آبونمان ثابت ماهيانه عمده + 2200)

تبصره: سهم هزينه خط اصلي براي نيروگاهها و صنايع بزرگ منظور نگرديده است و بطور موردي بررسي و اعلام خواهد شد.

تصاویر منتخب