صفحه اصلی > مشترکین >  تعاريف و اصطلاحات 

تعاريف

 

عبارات و اصطلاحات ذيل هنگامي كه در مكاتبات، قراردادهاي فروش گاز طبيعي ،تعرفه‌ها و مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي بكار روند و مفاهيم ذيل را خواهند داشت.

 


- شركت:

منظور شركت‌هاي گاز استاني / شهري يا شركت ملي گاز ايران است .

 

- گاز طبيعي :

مخلوطي از گاز متان و مقدار جزيي تركيبات ديگر .

 

- متقاضي :

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد .


 - مشترك :

عبارت است از شخص حقيقي و يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد .


  - انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف )


1- مشترك جزء :

به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينج مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب باشد .


2-  مشترك عمده : 

به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد .


- دستگاه اندازه گيري گاز (كنتور / شمارشگر):

دستگاهي است كه براي اندازه گيري مقدار مصرف گاز به كار مي رود.


 - پيمان فروش گاز طبيعي :

عبارت است از قراردادي كه في ما بين شركت ومتقاضي منعقد وطبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد.


 - هزينه برقراري انشعاب :

مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تامين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تاسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تاسيسات مشترك متصل مي نمايد، از مشترك اخذ مي گردد .


 -  گاز بها :

عبارت است از بهاي يك متر مكعب گاز طبيعي ( مبناي محاسبه گاز طبيعي براي مشتركين جزء شمارنده شمارشگر و براي مشتركين عمده متر  مكعب استاندارد ) مي باشد. 

 

- آبونمان ثابت :

عبارت است از مبلغي كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري از مشتركين جزء و عمده اخذ مي گردد .

 

- انشعاب آزاد :

انشعابي است كه براي برقراري آن از مشترك هزينه برقراري انشعاب (حق اشتراك و هزينه انشعاب ) دريافت نمي گردد. جهت واگذاري اين نوع انشعاب متقاضي مي بايد متناسب با ظرفيت كنتور ماهيانه مبلغ ثابتي را به عنوان آبونمان آزاد پرداخت نمايد.

 

- آبونمان آزاد :

عبارت است از مبلغي ثابت كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري از مشتركين جزء / عمده داراي انشعاب آزاد اعلاوه بر آبونمان ثابت عادي اخذ مي گردد.                       

تصاویر منتخب