صفحه اصلی > مشترکین > مقررات و شرایط 

شرايط درخواست برقراري انشعاب و تغييرات آن

الف -هر متقاضي و يا مشترک مي تواند براي واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبيعي درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات اشتراک را بنمايد.

ب -شرکت در صورت لزوم مي تواند از محل موضوع درخواست بازديد نمايد .تعيين ظرفيت کنتور /ايستگاه ،نوع تعرفه هزينه هاي برقراري انشعاب از اختيارات شرکت بوده و متقاضي با وقوف کامل از مقررات و شرايط و تعرفه هاي فروش گاز طبيعي و قبول آنها پيمان فروش گاز طبيعي را امضاء خواهد نمود.نظر شرکت در تعيين ظرفيت کنتور / ايستگاه نوع مصرف محل نصب کنتور و رگلاتور / ايستگاه گاز قطعي را امضاء خواهد نمود.

ج -نصب انشعاب گاز طبيعي و يا تغيير ظرفيت براي متقاضيان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراري انشعاب را داشته باشد و به تشخيص شرکت از لحاظ فني ايمني و اقتصادي امکان پذير باشد.
د-نصب و انشعاب جديد براي متقاضيان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانوني ميباشد.

ه -توسعه شبکه و نصب انشعاب براي متقاضيان درصورتيکه به تشخيص شرکت از نظر فني امکان پذير بوده ليکن به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزينه تعيين شده از طرف شرکت متقاضي مي باشد.

تبصره :هزينه هاي برقراري انشعاب از مالک يا متقاضي دريافت مي شود .ولي انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دريافت هزينه هاي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت کننده يا متقاضي و همچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالکيت يا شناسايي حقي براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.


ضوابط واگذاري انشعاب

الف -به هر واحد مسکوني يک اشتراک مستقل واگذار مي شود .در صورت درخواست متقاضي/متقاضيان واگذاري اشتراک مستقل به کليه يا ترکيبي از چند واحد مسکوني بلامانع مي باشد.

ب -در مواردي که گازرساني به يک عرصه براساس درخواست متقاضي مستلزم نصب بيش از يک انشعاب باشد هزينه آن بر اساس قيمت تمام شده محاسبه و اخذ مي گردد.

پ -واگذاري اشتراک مستقل به هر واحد اعياني (آپارتمان)در مجموعه هاي آپارتماني که در حال حاضرمشترک /مصرف کننده مي باشند يا مشترک مي گردند در صورت درخواست مالک /مالکين يا نماينده قانوني در ملک مشروط براينکه کليه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فني شرکت در محل مناسب تعبيه گردند بلامانع مي باشد .رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري براي هر اشتراک ضروري خواهد بود و اجراي لوله انشعاب دهنده اصلي و نصب شير قفل شونده هر يک از واحدها به عهده متقاضي /متقاضيان مي باشد.

ت - در مجتمع هاي مسکوني / تجاري چنانچه درب هاي ورودي کليه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله بامعبر عمومي مرتبط بوده و در مجاورت شبکه هاي گازرساني باشد با رعايت اصول ايمني و ضوابط اشتراک پذيري واگذاري انشعاب / اشتراک جداگانه براي هر يک از بلوک / واحدها بلامانع است.

ث -واگذاري اشتراک مستقل به واحد هاي مسکوني تجاري و اداري ( شهرکها / مجتمعهاي مسکوني ) واقع در مجتمع هايي که درب هاي ورودي آنها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد در صورتيکه که شبکه داخلي توسط متقاضيان تحت نظارت و بر اساس استاندارد هاي شرکت ملي گاز ايران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملي گاز ايران ابلاغ مي گردد تحويل شرکت هاي گاز استاني / شهري گردد بلامانع مي باشد.

ج-واگذاري اشتراک مستقل به هر يک از واحدهاي تجاري واقع در يک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقيما در معبر عمومي واقع شده باشد بلامانع است.

چ -واگذاري اشتراک مستقل به هر يک از واحدهاي تجاري و خدماتي واقع شده در داخل پاساژها گاراژها و.... با رعايت ضوابط و اصول ايمني بلامانع مي باشد.

ح -واگذاري اشتراک مستقل به واحدهاي صنعتي داخل شهرکهاي صنعتي که درب هاي ورودي آنها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد در صورتي که شبکه داخلي توسط متقاضيان تحت نظارت و براساس استانداردهاي شرکت ملي گاز ايران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملي گاز ايران ابلاغ مي گردد تحويل شرکت گاز استاني ذيربط گردد بلامانع مي باشد.

تبصره : در صورت درخواست متقاضيان مرتبط با بندها ث و ح طراحي و اجراي شبکه داخلي با اخذ هزينه هاي مربوطه از متقاضي توسط شرکت گاز استان / شهر بلامانع مي باشد.

خ -استفاده چندواحد مستقل از يک ايستگاه تقليل فشار با نصب دستگاههاي اندازه گيري جداگانه در هرواحد با رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري و اصول ايمني مشروط بر آن که ميزان مصرف هر واحد مشخص وصورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع مي باشد.

د -تامين زمين و آماده سازي محل نصب ايستگاه در صورتي که نياز به نصب ايستگاه باشد به عهده متقاضي / مشترک مي باشد.
ذ -چنانچه مشترک درخواست تبديل چند اشتراک به يک اشتراک واحد و يا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد / قراردادهاي قبل اقدام و واگذاري يک يا چند اشتراک بر اساس شرايط روز انجام مي گردد .رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري ضروري خواهد بود.


تعهدات ناشي از صدور صورتحساب

الف -مشترک مکلف است بهاي گاز مصرفي آبونمان و ساير هزينه هاي متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد .در صورتيکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شرکت مجاز است جريان گاز را قطع نمايد.

تبصره : پرداخت هر گونه ماليات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گيرد بعهده مشترک خواهد بود.
ب-براي برقراري مجدد جريان گاز که درنتيجه عدم پرداخت وجه صورتحساب
قطع شده است مشترک بايدعلاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزينه قطع و وصل مجدد را که ميزان آن توسط شرکت تعيين مي گردد پرداخت نمايد.
پ -اعلام عدم دريافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمي کاهد ولي هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثني نمايد شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزينه هاي متفرقه اقدام خواهد نمود.
ت - چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد بايد قبل ازاتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعاي مشترک نسبت به تصحيح و تعديل آن اقدام گردد.

ث -پس از تاريخ تحويل گاز يا آمادگي شرکت جهت تحويل گاز، مشترک مکلف به پرداخت آبونمان ماهيانه خواهدبود هر چند که جريان گاز به علت تقاضاي مشترک يا عدم اجراي هر يک از موارد مندرج در پيمان فروش گازطبيعي قطع گرديده باشد.
ج -چنانچه هنگام مراجعه مامورين
قرائت کنتور ميسر نگردد طي يادداشتي از مشترک درخواست مي گردد تاظرف مدت معين رقم کنتور خود را از طريق شماره تلفنهاي درج شده در يادداشت مزبور و يا توسط پست به شرکت اعلام نمايد . در صورت عدم امکان تعيين مصرف در دو دوره متوالي شرکت حق خواهد داشت با اخطارقبلي و کتبي جريان گاز را قطع نمايد برقراري مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزينه قطع و وصل وتسويه حساب خواهد بود.

برقراري مجدد انشعاب گاز

در زمان قطع جريان گاز مشترک / مصرف کننده مجاز به برقراري جريان گاز نمي باشد . در اينصورت شرکت نسبت به قطع جريان گاز اقدام و برقراري آن مستلزم اخذ تعهد کتبي و جبران خسارت و هزينه هاي متعلقه ميباشد .نظر شرکت در تعيين ميزان و تاريخ شروع مصرف غير مجاز قطعي است . مسئوليت هر گونه حادثه ناشي از برقراري غير مجاز جريان گاز که منجر به خسارت جاني و مالي گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده مي باشد.


تعيين صحت دستگاه اندازه گيري و ميزان گاز مصرفي مشترک

الف - مشترک در صورتيکه در صحت کار دستگاههاي اندازه گيري گاز ترديد داشته باشد مي تواند کتبا ازشرکت تقاضاي آزمايش صحت کار دستگاه يا دستگاههاي مزبور را بنمايد چنانچه در نتيجه آزمايش معايبي درکار هر يک از دستگاههاي اندازه گيري مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهاي گاز مصرفي در مدت مذکور از تاريخ قرائت قبلي کنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر کدام کمتر باشد ) با تشخيص شرکت مجددا محاسبه خواهد گرديد.

ب -چنانچه آزمايش هر يک از دستگاههاي اندازه گيري که به تقاضاي مشترک انجام مي گيرد صحت کاردستگاهها را تائيد نمايد مشترک مکلف است مبلغي را که شرکت بابت هزينه آزمايش تعيين مي نمايد طبق هزينه هاي متفرقه بايد بپردازد.
ج-هر گاه نماينده شرکت معايبي در دستگاههاي اندازه گيري مشاهده نمايد نسبت به تنظيم و تصيحح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهاي گاز مصرفي در مدت مذکور از تاريخ قرائت قبلي کنتوريا تاريخ آزمايش قبلي ( هر کدام کمتر باشد ) تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا محاسبه خواهد شد.

د -در صورت تشخيص و تائيد هر گونه دستکاري دستگاهها و تجهيزات ووسايل اندازه گيري از سوي مشترک /مصرف کننده نسبت به قطع جريان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد . صورتحساب دوره مزبور بر اساس دوبرابر مصرف ماههاي مشابه سال قبل و تعداد روزهاي تخلف (از آخرين قرائت کنتور تا زمان تشخيص تخلف )ازسوي شرکت محاسبه و از مشترک /مصرف کننده در يافت مي گردد .بديهي است برقراري مجدد جريان گازپس از تسويه حساب با مشترک /مصرف کننده و اخذ هزينه هاي مربوطه انجام مي پذيرد.

تبصره : نرخ مبناي محاسبه براي مشترکين خانگي برابر با متوسط نرخ خانگي براي همان سال مي باشد.

شرايط نصب و بهره برداري از انشعاب گاز و ضمانت براي خسارت و آسيب

الف-انشعاب يا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدي دارد که براي آن تقاضا انشعاب شده و مشخصات آن در پيمان فروش گاز طبيعي قيد گرديده باشد .انشعاب گاز نمي تواند از ملکي به ملک ديگر مستقل ساخت و يا امتداد داد.

ب -در صورتيکه مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشي به ساير املاک خارج از محدوده خود نمايد گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن مستلزم جمع آوري لوله کشي غير مجاز و پرداخت هزينه هاي متعلقه توسط مشترک خواهد بود.
پ -مشترک بايد مکان مناسبي را که حتي المقدور با معبر عمومي مرتبط بوده و مورد تائيد شرکت باشد جهت نصب رگلاتور و کنتور / ايستگاه اندازه گيري در اختيار شرکت قرار دهد.

ت -مشترک به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب رگلاتور لوله رابط و کنتور /ايستگاه اندازه گيري را ندارد وچنانچه تغييراتي در وضعيت ساختمان ايجاد گردد که محل وسايل و تجهيزات مذکور مناسب نباشد ،شرکت وسايل و تجهيزات مزبور را با هزينه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بايستي آماده گردد منتقل مي نمايد.
ث -چنانچه به يکي از دستگاههاي تقليل فشار و يا اندازه گيري و يا ساير تجهيزات به تشخيص شرکت از سوي مشترک /مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارت وارده و ترميم آن ازسوي شرکت با دريافت کليه هزينه هاي انجام شده خواهد بود و نظر شرکت در تشخيص اينگونه موارد قطعي مي باشد .بديهي است درصورت قطع گاز
پرداخت هزينه قطع و وصل هنگام برقراري مجدد جريان گاز از سوي مشترک الزامي است.

ج -براي كسب اطلاع از وضعيت کنتور /ايستگاه اندازه گيري واقع در ملک، مامورين شرکت مجازند براي کنترل با ارائه کارت شناسائي نسبت به بازديد، مشترک تسهيلات لازم را فراهم نمايد .چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورين مذکورجهت انجام بازرسي و اندازه گيري شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلي و کتبي جريان گاز را قطع نمايد.
چ - مشترک مکلف است وقوع حوادثي از قبيل از کار افتادن دستگاههاي اندازه گيري و تنظيم فشار
حريق و يا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانيده و هر گونه اقدام پيشگيرانه و احتياطي را به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.
ح - مشترک مکلف است قبل از تخريب ساختمان / بنا هماهنگي لازم را با شرکت درجهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخريب نمي باشد . در غير اين صورت جبران خسارت وارده و پاسخگويي به کليه مراجع حقيقي وحقوقي به عهده مشترک و يا مالک مي باشد.


قطع موقت انشعاب گاز

شرکت در موارد ذيل جريان گاز مشترک را تا رفع علت قطع مي نمايد در طول مدت قطع پرداخت آبونمان ماهيانه الزامي است .برقراري مجدد جريان گاز مستلزم پرداخت هزينه قطع و وصل و تسويه حساب خواهدبود.

الف - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفي و ساير بدهي ها در مهلت تعيين شده

ب -قصور مشترک از رعايت مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي و تعهدات خود با تشخيص شرکت و ساير مراجع ذيصلاح

ج - مصرف غير مجاز يا هر گونه دستکاري دستگاهها و تجهيزات متعلق به شرکت

د - عدم قرائت کنتور در دو دوره متوالي

ه - صدور حکم از سوي مراجع قانوني

و - ممانعت مشترک از بازديد و قرائت وسايل اندازه گيري ( کنتور / ايستگاه )

ز - حسب در خواست مشترک بر اساس تخريب ساختمان در صورت عدم وجود معارض

تبصره :قطع گاز در صورت بروز حوادث غير مترقبه و ضرورت هاي عملياتي از شمول بند فوق مستثني مي باشد.

مسئوليت اجرا بهره برداري لوله کشي و تاسيسات داخلي مشترک

شرکت هيچگونه مسئوليتي براي بازرسي از تجهيزات اختصاصي و داخلي مشترک را ندارد . مشترک موظف است در اجراي لوله کشي داخلي و نصب تجهيزات مربوطه و بهره برداري ازگاز طبيعي و استفاده از گاز طبيعي استانداردها و ضوابط فني و ايمني را رعايت نمايد چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه اي منجر به خسارت مالي و جاني براي آن ملک يا املاک مجاور گردد شرکت هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

تغيير نام مشترک

مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و اسناد مثبته که مورد تاييد شرکت باشد تقاضاي تغيير نام را بنمايد . پس از احراز هويت شرکت نسبت به تغيير نام اقدام خواهد نمود.


تبصره : تغيير نام مشترک و همچنين پاسخ استعلام هاي محضري منوط به تسويه حساب کامل مي باشد


تعيين ميزان مصرف

الف -ظرفيت کنتور متقاضيان اشتراک خانگي بر اساس تعداد واحد مسکوني و زير بناي مفيد ساختمان تعيين مي گردد.
ب - ميزان مصارف گرمايشي واحدهاي غير مسکوني نظير ساختمانهاي اداري
تجاري و ... بر اساس زير بناي مفيد واحد مورد نظر تعيين مي شود.

تبصره :ميزان زيربناي مفيد و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان پايان کار يا هرگونه مدرکي که توسط شرکت ملي گاز ايران اعلام مي گردد مشخص مي شود.

ج - جهت مصارف صنعتي تهيه و طبغ غذا نانوائيها و ... که علاوه بر مصارف گرمايشي از وسائل گاز سوز که نيازمند نصب کنتور با ظرفيت بيشتر مي باشد استفاده مي نمايند حداکثر مصرف ساعتي دستگاههاي گاز سوز ملاک تعيين ظرفيت کنتور / ايستگاه و اخذ هزينه برقراري انشعاب خواهد بود.

د -چنانچه متقاضي پيش بيني نمايد که مصرف او در آينده افزايش خواهد يافت و درخواست تامين گاز مورد نياز را بنمايد شرکت با توجه به مقدورات خود وسايل و تجهيزات لازم را طبق احتياج نهايي مشترک نصب و هزينه برقراري انشعاب و آبونمان را بر اين اساس محاسبه و دريافت مي نمايد.

تجاوز از حداکثر مصرف قراردادي

مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور /ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تأمين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تأسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تأسيسات مشترك متصل مي نمايد، ازمشترك اخذ مي گردد.

تصاویر منتخب